Wide john b. logo

Kostenlose Lieferung ab 45 €

Zertifiziert biologisch

Hergestellt in Holland

Growing Green logo
Wide john b. logo

ALGEMENE VOORWAARDEN JOHN B.

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

 1. Growing Green: Growing Green BV, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Almere, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 59439440.
 2. Koper: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Growing Green een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Overeenkomst: iedere tussen de koper en Growing Green tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Growing Green zich jegens de koper heeft verbonden tot de levering van producten en/of het verrichten van werkzaamheden.
 4. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Growing Green te leveren zaken, waaronder al dan niet volgens specificatie van de koper geproduceerde biologisch gedestilleerde dranken, biologische alcoholische dranken, likeuren en/of cocktails.
 5. Werkzaamheden: alle in het kader van de overeenkomst door Growing Green te verrichten werkzaamheden, waaronder het volgens de specificatie van de koper produceren van de producten.
 6. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbod van Growing Green en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan, door Growing Green, derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de inkoop- of andersluidende voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien het bepaalde in hetgeen partijen afzonderlijk schriftelijk zijn overeengekomen afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen afzonderlijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van Growing Green is vrijblijvend. Growing Green is nimmer verplicht een opdracht of order te aanvaarden en kan aan het plaatsen van een order of opdracht steeds bijzondere voorwaarden verbinden.
 2. De koper kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Growing Green dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 3. De koper kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Growing Green dat gebaseerd is op door de koper onjuist
  of onvolledig verstrekte gegevens.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Growing Green niet tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod
  tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de koper afwijkt van het aanbod van Growing Green, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Growing Green anders aangeeft. Indien uit een schriftelijk aanbod van Growing Green blijkt dat voor totstandkoming van de overeenkomst ondertekening door de koper is vereist, komt de overeenkomst pas tot stand op het moment dat het door de koper ondertekende aanbod in het bezit is gesteld van Growing Green. Indien een bestelling middels de website van Growing Green wordt geplaatst, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de bestelling van de koper door Growing Green langs elektronische weg is bevestigd.
 6. Indien de koper de overeenkomst (mede) namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De koper is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.
 7. Een eventueel door Growing Green verstrekte order-/opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

ARTIKEL 4. | TERMIJNEN EN DERDEN

 1. Alle door Growing Green vermelde uitvoerings- en leveringstermijnen zijn uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Growing Green treedt niet eerder in dan nadat de koper Growing Green schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij hij Growing Green een redelijke termijn geeft om de overeenkomst alsnog na te komen en nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds in uitgebleven.
 2. Growing Green is steeds gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden, onverminderd zijn verplichting tot de deugdelijke nakoming van de overeenkomst. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

ARTIKEL 5. | WERKZAAMHEDEN BIJ HET VERVAARDIGEN VAN DE PRODUCTEN VOLGENS SPECIFICATIES VAN DE KOPER

 1. Growing Green verbindt zich ertoe de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren naar beste inzicht en vermogen, echter is Growing Green hierbij afhankelijk van de door of namens de koper opgegeven specificaties en te verstrekken zaken, zoals sappen waaruit de bestelde producten worden vervaardigd. Ondergeschikte afwijkingen tussen hetgeen is overeengekomen en hetgeen daadwerkelijk wordt geleverd kunnen voorkomen en dienen door de koper te worden geduld, zonder dat de koper aanspraak maakt op vergoeding van schade of enige andere compensatie.
 2. De koper staat ervoor in dat hij Growing Green tijdig alle informatie en zaken, waaronder begrepen de sappen als bedoeld in het vorige lid, verstrekt c.q. ter beschikking stelt die voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs van belang zijn. Voorts staat de koper in voor de deugdelijkheid van de zaken die voor de uitvoering van de overeenkomst door of namens hem ter beschikking zijn gesteld. De koper draagt er te allen tijde zorg voor dat door hem beschikbaar te stellen sappen een houdbaarheid kennen totdat productie van de producten door Growing Green plaatsvindt en voor zo veel langer dan redelijkerwijs is vereist, dan wel door Growing Green is aangegeven.
 3. Indien uitvoering wordt gegeven aan de overeenkomst volgens door de koper onjuist, ondeugdelijk of onvolledig verstrekte informatie of aangeleverde zaken, blijft de koper de volledige overeengekomen prijs verschuldigd en is hij aansprakelijk voor alle eventuele schade dientengevolge voor Growing Green en/of derden ontstaan. De koper vrijwaart Growing Green van alle aanspraken van derden ter zake. Uitvoering van de overeenkomst op basis van door de koper onjuist, ondeugdelijk of onvolledig verstrekte informatie of aangeleverde zaken, kan nimmer als tekortkoming van Growing Green worden aangemerkt.

ARTIKEL 6. | WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST EN MEERWERK

 1. In geval van door de koper gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor rekening van de koper. Growing Green zal de koper tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen, tenzij de koper deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
 2. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering en levering worden gewijzigd. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan is Growing Green gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de koper akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop uitvoering aan de werkzaamheden gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin een tekortkoming van Growing Green op en biedt voor de koper geen grond om de overeenkomst te ontbinden.
 3. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door hem onjuist verstrekte gegevens of zaken, toegerekend kunnen worden aan de koper, komen de hiermee gepaard gaande extra kosten voor zijn rekening, tenzij Growing Green de onjuistheid van de door de koper verstrekte gegevens c.q. beschikbaar gestelde zaken, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. Growing Green zal de koper tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen.
 4. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Growing Green een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming van de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 5. Overeenkomsten die strekken tot meerwerk vinden, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, plaats in overleg en worden op verlangen van Growing Green schriftelijk vastgelegd.

ARTIKEL 7. | LEVERING

 1. Voor zover daaromtrent niet uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen, bepaalt Growing Green de wijze van levering, de verzending en verpakking van de producten.
 2. De koper is verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze hem ter beschikking staan of aan hem worden afgeleverd. Indien de koper de afname om welke reden dan ook weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de producten worden opgeslagen voor rekening en risico van de koper. De koper is in dat geval, naast de koopprijs, een redelijke prijs voor opslag van de producten verschuldigd.
 3. Levering geschiedt onder voorbehoud van im- en exportvergunningen.
 4. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de koper op het moment dat de producten feitelijk in het bezit zijn gesteld van de koper of van een door hem aangewezen derde.
 5. Growing Green is niet aansprakelijk voor latere aankomst van voer- of vaartuigen, noch voor enig oponthoud gedurende de belading, het transport of de lossing. Mocht het vervoer van de verkochte producten, als gevolg van een niet aan Growing Green toe te rekenen omstandigheid, geheel of gedeeltelijk geannuleerd worden, dan zal Growing Green het recht hebben om ter zijner keuze, hetzij een nieuw transport uit te voeren, hetzij de koop te annuleren zonder tot enige schadevergoeding aan de koper verplicht te zijn.
 6. Alle kosten verbonden aan de in ontvangstname van de producten komen voor rekening van de koper. Mocht door bijzondere omstandigheden het vervoermiddel niet normaal kunnen lossen door een oorzaak die aan de koper is toe te rekenen, dan heeft de Growing Green het recht de hieruit ontstane kosten in gelijke mate ten laste van de koper te brengen.
 7. Indien Growing Green als gevolg van een aan de koper toe te rekenen oorzaak, de gehele verkochte partij producten, of een gedeelte daarvan, na aanbieding van de producten aan de koper, zal moeten opslaan, zal deze partij als geleverd worden beschouwd en geschiedt de opslag geheel voor risico van koper en zijn alle aan de opslag verbonden kosten voor zijn rekening.

ARTIKEL 8. | RECLAMES

 1. Iedere reclame hoe ook genaamd, dient schriftelijk te geschieden. Ook bij afwijking van de geleverde kwaliteit zal de in ontvangstname van de producten nimmer kunnen worden geweigerd, evenmin als de betaling van de producten.
 2. Alle reclames dienen binnen vijf dagen na levering van de producten in het bezit van de Growing Green te zijn. In geval van zichtbare gebreken dient de koper de reclame op het ontvangstbewijs van de producten te vermelden, dan wel bij gebreke van een dergelijk ontvangstbewijs, anderszins schriftelijk mededeling te doen van het gebrek aan Growing Green.
 3. Indien een reclame niet tijdig wordt ingediend vloeit er voor Growing Green uit een dergelijke reclame van de koper geen enkele verplichting voort en wordt geacht dat de producten aan de overeenkomst beantwoorden en onvoorwaardelijk door de koper zijn geaccepteerd. Eveneens wordt een reclame niet meer in behandeling genomen indien de betreffende producten geheel of gedeeltelijk door de koper dan wel een derde zijn verwerkt.
 4. Reclames geven de koper geen recht op schadevergoeding, doch indien de reclame door Growing Green gegrond wordt bevonden, heeft de koper het recht om te verlangen dat de producten tegen gepaste reductie worden behouden.

ARTIKEL 9. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Growing Green is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien de koper de verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Growing Green ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper zijn verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Indien op de koper in staat van faillissement verkeert, enig beslag op zijn producten is gelegd of anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Growing Green gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de koper reeds genoegzame zekerheid voor de betaling heeft gesteld.
 3. Voorts is Growing Green gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 4. De koper maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Growing Green op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 5. Voor zover dit hem kan worden toegerekend, is de koper verplicht de schade die Growing Green ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 6. Indien Growing Green de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de koper terstond opeisbaar.

ARTIKEL 10. | OVERMACHT

 1. Growing Green is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt eveneens begrepen de omstandigheid dat Growing Green door toedoen van derden niet in staat is de overeenkomst (tijdig) na te komen.
 2. Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort.
 3. Indien de nakoming van de overeenkomst door overmacht blijvend onmogelijk wordt, dan wel de overmachtsituatie langer dan drie maanden voortduurt of zal voortduren, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 11. | PRIJZEN

 1. Het aanbod geeft een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren, zoals de verkoopprijs van de producten en eventuele transportkosten. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Growing Green vermelde prijzen exclusief btw, accijnzen, invoerrechten, overige heffingen van overheidswege, alsmede verzend- en bezorgkosten, welke kosten voor rekening komen van de koper.
 2. Indien zich na totstandkoming van de overeenkomst, doch vóór de levering van de producten, een wijziging voordoet in btw-tarieven of andere heffingen van overheidswege, is Growing Green gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig te wijzigen.
 3. Voorts is Growing Green gerechtigd prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren die zich na totstandkoming van de overeenkomst, doch vóór de levering van de zaken openbaren, aan de koper door te berekenen.

ARTIKEL 12. | BETALINGEN

 1. Wissel- en bankkosten en andere kosten die betrekking hebben op de betaling van het factuurbedrag komen voor rekening van de koper.
 2. Growing Green is steeds gerechtigd gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te vorderen.
 3. In geval vooruitbetaling is overeengekomen, kan de koper geen enkel recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst zolang de vooruitbetaling niet is voldaan.
 4. Tenzij betaling à contant plaatsvindt uiterlijk op moment van levering van de producten, dient betaling te geschieden binnen de factuur vermelde termijn, op de door Growing Green voorgeschreven wijze. Wanneer geen tijdige betaling heeft plaatsgevonden, treedt het verzuim van de koper van rechtswege in.
 5. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behoudt Growing Green zich het recht voor, bij niet betaling op de vervaldag, de opgeslagen partij producten aan derden te verkopen, onverminderd de plicht van koper tot betaling van de opslagkosten en vergoeding van eventuele bij deze verkoop voor Growing Green ontstane winstderving.
 6. De koper is een rentevergoeding verschuldigd van 1% over iedere maand of gedeelte daarvan dat de koper met betaling in verzuim blijft.
 7. De koper kan bij betaling geen korting op het factuurbedrag in mindering brengen. Tevens is de koper niet bevoegd om een al dan niet opeisbare vordering van zijn kant te verrekenen met een factuur van Growing Green.
 8. Growing Green heeft het recht bij niet betaling op de vervaldag alle lopende orders te annuleren. Ditzelfde geldt ook bij een aanvraag tot surseance van betaling, faillissement, liquidatie of beslag op goederen van de koper. Growing Green heeft tijdens de levering te allen tijde het recht waarborg voor de betaling te verlangen, en indien deze niet volgt de overeenkomst als ontbonden te beschouwen.
 9. De koper is gehouden alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden die Growing Green heeft moeten maken als gevolg van het feit dat de koper in gebreke is gebleven zijn verplichtingen tijdig en/of behoorlijk na te komen.

ARTIKEL 13. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Growing Green, draagt Growing Green nimmer enige aansprakelijk in verband met het gebruik van de door hem geleverde producten.
 2. Growing Green is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de koper onjuist of onvolledig verstrekte gegevens.
 3. Growing Green is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfstagnatie. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid van Growing Green bestaat, komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Growing Green aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Growing Green toegerekend kunnen worden;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 1. Nimmer zal de aansprakelijkheid van Growing Green meer belopen dan eenmaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Growing Green betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Growing Green nimmer verder zal reiken dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval onder de eventueel afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Growing Green wordt uitgekeerd.
 2. Behoudens het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Growing Green bedraagt één jaar.
 3. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekloosheid van Growing Green, zal de koper Growing Green vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de door of namens Growing Green verrichte werkzaamheden en het gebruik van de door of namens Growing Green geleverde producten.

ARTIKEL 14. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door Growing Green geleverde producten blijven zijn eigendom totdat de koper al zijn verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het is de koper verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht Growing Green hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. De koper geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Growing Green of de door Growing Green aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Growing Green is bij verzuim van de koper gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de koper.

ARTIKEL 15. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen tussen de koper en Growing Green is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Tenzij de wet daarvan dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Growing Green aangewezen om van geschillen kennis te nemen.
 4. De Nederlandse versie van de onderhavige voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.